OLF INVENTORY

Dokumentation om fastigheten

OLF Inventory AB har god erfarenhet av att upprätta fastighetsdokumentation i många typer av verksamheter och varianter av fastigheter.

Fastighetsdokumentation

Förenkla din hantering av din fastighet

Vårt upplägg baserar sig på vilka krav som föreligger i samhället men även vad som är till lämpligt i den bransch som fastigheten verkar i. Därför är det viktigt för oss att bistå med tydlighet kring samtliga frågor som rör fastighetsägarens ansvar för att tillse att dessa följs.

Här kopplar vi samman Boverkets författningar och regelskrivning med vad som gäller i varje enskild fastighet.

Vi ser över vilka delar av MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) som skall tillföras i varje enskild fastighet. Dessutom så ser vi grundligt över vilka Arbetsmiljö och miljörisker som finns för boende, verksamheter och servicepersonal inom varje enskild fastighet. Detta görs med tydlig koppling till myndigheters regelverk. Exempelvis Arbetsmiljöverkets samt Lokala regions eller kommuners regler inom brandskydd.

Vi lägger upp detta i vår molntjänst så att kunden enkelt kan följa detta under uppbyggnaden i erforderligt antal punkter per fastighet. Ofta med 15 – 20 olika delar per fastighet givetvis beroende på storlek och komplexitet.

Vi passar även på att lyfta in OLF Inventorys Blue Line (Ett tänk för delaktighet, enkelhet samt ordning och reda). Vårt upplägg är i grunden tänkt att införlivas i fastighetsägarens eget system för att hantera sina service och underhållsarbeten dessutom är det enkelt för kunden att lyfta in vårt material i sina egna system och rutiner. Vi ser då också till att tydliggöra vilka utbildningskrav som behövs för egna ansvariga och egen servicepersonal.
Men belyser även vikten av att påtala att de externa företag/ personal som kommer in och bistår med uppdrag inom dessa delar också skall ha erforderlig kompetens för detta. Även om vi som leverantör i dessa avseenden har haft en tydlig ambition att vara hos kunden under en avgränsad tid fram till en formell överlämning, så har det över tid visat sig att flera av våra kunder sett vårt engagemang så givande att vi numera även är en rådgivande part för dem i detta arbete.